Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De opdrachtnemer: franchisenemer van Scheidingsexpert Nederland BV (hierna te noemen SE).

De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die aan SE de opdracht heeft gegeven enige zaak of dienst te leveren.

De voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van SE.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle door SE gedane offertes, algemene aanbiedingen en overeenkomsten, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.
 2. Van deze voorwaarden afwijkende regelingen moeten apart worden vastgelegd.
 3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop – of andere voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand indien de opdrachtgever de door SE verzonden of voorgelegde schriftelijke opdrachtbevestiging voor akkoord ondertekent en deze door SE wordt ontvangen.
 2. De prijzen in de genoemde overeenkomst zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst 

 1. SE zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment geldende wetgeving.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SE het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SE worden verstrekt.
 4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SE zijn verstrekt, heeft SE het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. SE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SE zich heeft gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid haar kenbaar behoorde te zijn.
 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan SE de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorgaande fase (op verzoek schriftelijk) heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Uitvoeringstermijn 

 1. De uitvoeringstermijn van de krachtens de overeenkomst door SE te verrichten werkzaamheden bedraagt maximaal zes maanden, te rekenen vanaf de datum van de aanvang van de werkzaamheden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Deze maximale duur van zes maanden geldt niet voor de indien van toepassing zijnde door SE krachtens de overeenkomst te verzorgen fiscale aangifte.
 2. De maximale uitvoeringstermijn van zes maanden wordt door SE in redelijkheid nagestreefd. Overschrijding van deze uitvoeringstermijn van de kant van SE leidt nimmer tot enige aansprakelijkheid van SE. SE zal in dat geval de werkzaamheden op een zo kort mogelijke termijn alsnog afronden zonder het in rekening brengen van extra kosten.
 3. Indien de maximale uitvoeringstermijn van zes maanden wordt overschreden door omstandigheden die buiten de invloedsfeer van SE liggen, worden de afgesproken werkzaamheden uitsluitend door SE afgerond na het overeenkomen door partijen van een verlengingsovereenkomst. In het geval van een verlengingsovereenkomst zal door SE op basis van het dan geldende SE uurtarief de resterende werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 6. Geheimhouding 

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of van andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectuele eigendom 

 1. Alle door SE verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van SE worden gekopieerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
 2. Bij overtreding van het verbod als hierboven vermeld, behoudt SE zich het recht voor schadevergoeding te vorderen van de door haar geleden schade met een minimum van € 1.000,– per gebeurtenis.
 3. SE behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst 

 1. De vorderingen van SE op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst aan SE ter kennis gekomen omstandigheden SE goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
 2. SE is in deze omstandigheid bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van SE schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 9. Verwerking persoonsgegevens

 1. Opdrachtgever accepteert dat zijn gegevens worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand.
 2. Op de verwerking van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, is de Privacyverklaring Scheidingsexpert van toepassing. Deze Verklaring is in  overeenstemming met de AVG.

Artikel 10. Klachtenregeling                        

 1. Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan SE.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal SE de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit dient de opdrachtgever aan te tonen en SE schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal SE slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 11. Honorarium

 1. Voor overeenkomsten waarin een vaste pakketprijs is overeengekomen gelden de leden 2, 4, 6, 8, 9 en 10 van dit artikel. Indien een uurtarief wordt overeengekomen gelden de leden 3, 5, 6, 7, 8 en 9 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste pakketprijs overeenkomen.
 3. Indien geen vaste pakketprijs wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op basis van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van SE, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Indien een vaste pakketprijs wordt overeengekomen, wordt door SE één maand na de datum van aanvang van de werkzaamheden aan opdrachtgever het honorarium volledig in rekening gebracht.
 5. Indien geen vaste pakketprijs wordt overeengekomen, wordt door SE het honorarium per kalendermaand achteraf in rekening gebracht.
 6. Indien SE het convenant en de afhandeling bij de rechtbank en gemeente verzorgt, worden de hiervoor overeengekomen kosten op de datum van ondertekening van het convenant in rekening gebracht.
 7. Indien SE met de opdrachtgever een uurtarief overeenkomt, is het SE toegestaan de reguliere periodieke verhoging van dit tarief aan opdrachtgever door te berekenen. SE zal opdrachtgever schriftelijk hiervan uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de nieuwe tarieven in kennis stellen.
 8. Het is SE toegestaan, indien de enkele reisafstand tussen het bezoekadres van de opdrachtgever en de vestigingsplaats van SE meer bedraagt dan 50 kilometer, kosten voor alle met de overeenkomst verband houdende reistijd bij opdrachtgever in rekening te brengen. Deze kosten komen bovenop het afgesproken honorarium en bedragen de totale reistijd maal 50% van het dan geldende SE uurtarief. SE brengt deze kosten per kalendermaand achteraf aan opdrachtgever in rekening.
 9. Het is SE toegestaan, in geval dit vooraf schriftelijk is overeengekomen, een voorschot op het bij de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium te factureren. SE is in dat geval niet gehouden aan het verrichten van enige werkzaamheden voor opdrachtgever voordat het overeengekomen en gefactureerde voorschot is voldaan.
 10. De opdrachtgever heeft geen recht op vermindering respectievelijk restitutie van een deel van de pakketprijs indien tot het pakket behorende werkzaamheden niet op de situatie van de opdrachtgever van toepassing zijn.

Artikel 12. Betaling 

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door SE aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van SE en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens SE onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13. Incassokosten 

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die gemaakt worden bij de inning van de factuur, komen voor rekening van opdrachtgever. Deze gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,–.

Artikel 14. Aansprakelijkheid       

Indien SE aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van SE beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht, waarbij geen vaste pakketprijs is overeengekomen en met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 3. Indien de verzekeraar in enig geval wel tot uitkering overgaat of schade wel door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van SE beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SE of haar werknemers.
 5. SE is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 6. De opdrachtgever vrijwaart SE tegen alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst.

Artikel 15. Overmacht    

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SE niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. SE heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SE haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van SE opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 4. Indien SE bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als de verrichte werkzaamheden geen zelfstandige waarde hebben.

Artikel 16. Geschillenbeslechting  

Alle geschillen tussen opdrachtgever en SE worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in de plaats die het dichtst bij de vestigingsplaats van SE is gelegen.

Artikel 17. Toepasselijk recht 

Op elke overeenkomst tussen SE en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De algemene voorwaarden zijn alleen in het Nederlands beschikbaar.

Artikel 18. Wijziging en aanvullingen Algemene Voorwaarden

Wijzigingen en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden binden partijen bij de overeenkomst met ingang van de dag, volgend op de dag van toezending dan wel overhandiging daarvan door SE aan opdrachtgever.